منو

شنبه،04فروردين97

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

علی قبول
(27) ()

جدیدترین مقررات به قانون مالیات بر ارزش افزوده:

جدیدترین مقررات به قانون مالیات بر ارزش افزوده: باتوجه به صدور بخشنامه های متعدد و در اجرای بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، جدیدترین موارد تغ

مالیات بر ارزش افزوده

علی قبول
(23) ()

نحوه تعیین مالیات برارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان

🌐 خانه ملت / نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه تعیین مالیات برارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول توسط سازمان امور مالیاتی را مشخص کردند. �

  [PAGING]