منو

شنبه،04فروردين97

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

رهنمود حسابداری
(169) ()

ارایه ضد پولشوئی- آقای دوانی

دانلود فایل پاورپوینت نمایشی ارایه ضد پولشوئی- آقای دوانی

قانون مبارزه با پولشویی

رهنمود حسابداری
(190) ()

طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی

طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی: تعاریف ، مفاهیم ، آثار و مستندات جهانی (1) (ویرایش دوم) دانلود فایل (1) : 6691.pdf طرح مطالعاتی مبارزه با جرم

[PAGING]