منو

شنبه 04خرداد 1398

سبت 21 رمضان 1440

Saturday 25 May 2019

همایش نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم،ارزش افزوده،گزارش فصلی و دادرسی مالیاتی کارگاه اظهارنامه عملکرد/ویژه اشخاص حقیقی دید و بازدید سال 98 حسابداران رسمی استان خراسان آغاز سال 1398  مبارک بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸   درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها _نقل و انتقال سهام _سود سهام دریافتی

اخبار

رویداد

آرشیو

کتاب ها و مقالات

آرشیو

رهنمود ها